Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy Policy Medische Voetzorg Valkenswaard

Medische Voetzorg Valkenswaard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy-beleid wil onze praktijk heldere en transparante informatie geven over hoe Medische Voetzorg Valkenswaard omgaat met uw persoonsgegevens.

Medische Voetzorg Valkenswaard doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medische Voetzorg Valkenswaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy-beleid.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt laten blijven tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Medische Voetzorg Valkenswaard verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het geven van een behandeling
 • Het versturen van afspraken, afspraakherinnering via mail, app, Messenger, factuur, Setmore (online boekingsprogramma)
 • Rechtstreeks declareren bij podotherapeut, zorgverzekeraar, zorggroep, voetzorgverlener en/of verpleeghuis
 • Communicatie over opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoeren en/of uitgeven van een opdracht 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medische Voetzorg Valkenswaard de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Meisjesnaam;
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts of behandelend arts;
 • Gegevens over gezondheid indien gerelateerd aan handen, voeten en gelaat, bijvoorbeeld allergieën;
 • BSN;
 • Nummer zorgverzekeraar

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels van) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem (podofile) en zijn alleen bestemd voor Medische Voetzorg Valkenswaard. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.

Uw persoonsgegevens worden door Medische Voetzorg Valkenswaard opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • van de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • van maximaal 15 jaar na de laatste behandeldatum waarbij patiëntgegevens worden bewaard conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een accountant voor btw-aangifte en jaarcijfers. Ook geven wij een behandelverslag aan uw huisarts of hoofdbehandelaar indien nodig.

Wij als Medische Voetzorg Valkenswaard geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld bij ondervraging van politie waarbij een cliënt (waarschijnlijk) is betrokken. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. De schriftelijke toestemming moet ondertekend worden door u zelf als door de Medische Voetzorg Valkenswaard

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verminderd cognitief vermogen, dementie, Alzheimer

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van cliënten/patiënten met een verminderd cognitief vermogen, dementie, Alzheimer, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door zorginstelling, familielid, mantelzorg, eerste contactpersoon of bewindvoerder.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen: 

 • Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met wachtwoord en schermvergrendeling. PC/Laptop is voorzien van een actuele virusscanner en firewall.
 • Patiëntgegevens die zijn opgeslagen op patiëntenkaarten worden afgesloten bewaard.'
 • Informatie via de mail naar andere zorgverleners gaat via Siillo; een beveiligde app.
 • Declaratie gaat via beveiligde mail, Care2u, DM voetzorg. Deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internetsleutel.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Komt u er hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privac-ypolicy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Als Medische Voetzorg Valkenswaard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen heeft over ons privacy-beleid, of u heeft andere vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op middels de volgende gegevens:

Medische Voetzorg Valkenswaard
Alberdinck Thijmstraat 1
5554 TE Valkenswaard
Tel: 06 - 18 88 64 02
E-mail: info@medische-voetzorg.nl

 

 

 

Medische Voetzorg Valkenswaard

Alberdinck Thijmstraat 1
5554 TE Valkenswaard

info@medische-voetzorg.nl

06 - 18 88 64 02

Privacyverklaring
Cookieverklaring

© 2019 Medische Voetzorg Valkenswaard. Website door Nijssen Media
ProCert KwaliteitsRegistratie voor de Pedicure; Kwaliteits Registratie Nummer: 14000 ProVoet; Brancheorganisatie voor de Pedicure Erkend Leerbedrijf
Icon Nijssen Media